• Om oss

  Är EU fortfarande den union som folket röstade ja till? Frågan ställs på allt större allvar i Storbritannien och sommaren 2016 ska britterna rösta om sitt medlemskap i unionen. I svensk debatt tycks mest en aspekt av Brexit väcka intresse: nämligen hur olyckligt det vore för Sverige med en union utan Storbritannien. Det ligger mycket i den oron. Sällan, eller aldrig, berörs dock frågan om i vilken mån de skeptiska britternas EU-kritik är befogad, eller för den delen om det finns skäl för en mer problematiserande debatt om det europeiska samarbetet i Sverige.

  Det är symptomatiskt för den svenska Europadebatten. De stora principiella frågorna kring EU-projektet har har blivit försummade. Debatten lyser med sin frånvaro i de offentliga, mediala och politiska samtalen. Dessutom kan få partier presentera ett tydligt mål för EU:s långsiktiga utveckling, annat än om man är för eller mot samarbetets existens.

  Avsaknaden av debatt är problematisk. Särskilt med tanke på att unionens inflytande har ökat dramatiskt sedan medlemskapet 1995. Såväl parlamentet som kommissionen har stärkt sitt inflytande över medlemsländerna och numera påverkas majoriteten av svensk lag av EU. Dessutom hörs inte minst kommissionärer ibland tala om bildandet av ett ”Europas förenta stater”. Denna utveckling har pågått samtidigt som unionen lider av legitimitetsproblem, vilket inte minst illustreras av att knappt hälften av européerna röstar i Europaparlamentsvalen.

  Det är slutligen medlemsländernas uppgift att bevaka, påverka och avgöra unionens utveckling. För att detta ska ske krävs dock en levande dialog om vilka värderingar som fortsatt ska bygga Europa.

  Därför har vi grundat Borgerligt Europaforum.

  Vad är Borgerligt Europaforum?

  Vi är en samling borgerliga opinionsbildare som vänder oss emot den federalistiska utvecklingen av EU. Vi vill i stället se ett mellanstatligt europeiskt samarbete byggt på frihandel, fri rörlighet och medlemsländernas rätt till självbestämmande. Vårt intresse är dock i första hand främja den svenska Europadebatten, eftersom vi anser att den har blivit försummad och är alldeles för viktig för att lämnas åt Bryssel.

  Vilken roll ska Sverige spela i EU? Vilken roll ska EU spela i Sverige? Ska vårt land förbli självständigt eller bli på sikt bli en del av en europeisk stat? Svaret på dessa frågor är avgörande för såväl Sveriges som Europas framtid eftersom de sätter gränsen för vilket inflytande som kan lämnas åt EU – därför är det frågor som Borgerligt Europaforum kommer att arbeta för att våra makthavare besvarar.